Gizlilik İlkeleri


Gizlilik İlkeleri

DBAJANS REKLAM MEDYA HİZMETLERİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

a) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) uyarıncakişisel verilerinizveri sorumlusu olarak DBAJANSREKLAM MEDYA HİZMETLERİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (“DBAJANS”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Veri Sorumlusu sıfatıyla DBAJANS’a vermiş olabileceğiniz kişiselbilgilerinizin aşağıda açıklanan şart ve sınırlara bağlı kalınarakkaydedilebileceğinisaklanabileceğinigüncellenebileceğinimevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabileceğini / devredilebileceğinisınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılanşekillerde işlenebileceğini belirtmek isterizSayılan bu unsurlaradair detaylı açıklamalarımızı aşağıda bulabilirsiniz.

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
Toplanan kişisel verilerinizDBAJANS ve DBAJANS ile  ilişkisiiçerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin teminiDBAJANS’ın insan kaynakları politikalarının yürütülmesininteminiDBAJANS’nun ticari ve  stratejilerinin belirlenmesi veuygulanması amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerindebelirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilindeişlenecektir.

c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi AmaçlaAktarılabileceği
Toplanan kişisel verilerinizDBAJANS ve DBAJANS ile  ilişkisiiçerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin teminiDBAJANS’nun insan kaynakları politikalarının yürütülmesininteminiDBAJANS’nun ticari ve  stratejilerinin belirlenmesi veuygulanması amaçlarıyla ortaklarımızatedarikçilerimizehissedarlarımızakanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işlemeşartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verilerinizDBAJANS tarafından farklı kanallarla ve farklıhukuki sebeplere dayanarakfaaliyetlerimizi yürütmek amacıylatoplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işlemeşartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni’nin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte veaktarılabilmektedir.

d) Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesindeSayılan Hakları
Kişisel veri sahipleri olarakhaklarınıza ilişkin taleplerinizi işbuAydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerleDBAJANS’ya iletmeniz durumunda Sitemitalebin niteliğine göretalebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olaraksonuçlandıracaktırAncakKişisel Verileri Koruma Kurulunca birücret tarifesi öngörülmesi halindeDBAJANS tarafındanbelirlenentarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygunkullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncükişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunlarındüzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişiselverilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarakişlenmiş olmasına rağmenişlenmesini gerektiren sebeplerin ortadankalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesiniisteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığıüçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analizedilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortayaçıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zararauğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVK Kanunu’nun 13üncü maddesinin 1inci fıkrası gereğinceyukarıda belirtilen haklarınızı kullanmakla ilgili talebinizi, “yazılı” veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulunun belirlediği diğeryöntemlerle DBAJANS’ya iletmeniz gerekmektedirKişiselVerilerin Korunması Kurulu şu aşamada herhangi bir yöntembelirlemediği için başvurunuzu, KVK Kanunu’nun amir hükmügereği yazılı olarak DBAJANS’ya iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede DBAJANS’ya KVK Kanunu’nun 11inci maddesikapsamında yapacağınız başvurulardayazılı olarak başvurunuzuileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edicigerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelikaçıklamalarınızla birliktetalebinizi KVK Kanunu’nun 11inci maddesinde belirtilenhangi hakkınızın kullanımına ilişkin olduğunuda belirterekEsentepe MahTalatpaşa Cad. Harman Sk. No:5/1Şişliİstanbul / Türkiye adresine iadeli taahhütlü mektup yoluyla veya info@dbajans.com adresine alındı teyitli şekilde iletebilirsiniz.